SAMOSTATNÍ ADVOKÁTI
JUDr. Božena Slezáková, JUDr. Jaromír Slezák
JUDr. Božena Slezáková
advokátka se zaměřením na převody nemovitostí

zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou v Praze pod evidenčním číslem 3913
  Sídlo:
Masarykova č.197
Nové Město na Moravě
592 31
  Kontakt:
Telefon:
+420 603 296 869
E-mail:

  Advokátní tarif: Odkaz
Úřední dny: pondělí a středa 9.00 – 16.00 hodin, v ostatní dny dle dohody.
Schůzku je vhodné sjednat předem telefonicky, popř. e-mailem.

Advokátní kancelář je umístěna ve II. poschodí budovy, vchod z vedlejší ulice Malá. Možnost parkování před kanceláří na ulici Malá nebo na ulici Masarykova před poštou.

Příjezd a parkování - mapka

Poskytované právní služby:

Advokátní praxe je po celou dobu působení od roku 1995 zaměřena na smluvní převody nemovitých věcí (dále nemovitostí) a další související smlouvy a listiny v dané oblasti. Podpisy účastníků smluv jsou ověřeny sepisující advokátkou a není je třeba ověřovat na matrice ani u notáře. Právní služby jsou poskytovány pro klienta jako komplexní služby.

Tyto služby zahrnují i poradenství před sepisem smluv, dle potřeby zajištění zhotovení geometrických plánů a jejich schválení příslušným orgánem, výpisů z katastru nemovitostí, snímků z pozemkových map, nabývacích listin při jejich nedohledání vlastníky nemovitostí, dále zajištění vyhotovení znaleckých posudků, sepis příslušných smluv, zpracování a podání návrhu na vklad práv a v případě zájmu klienta též zastupování při vkladovém řízení u katastrálního úřadu. V případě nezletilého účastníka též vyhotovení potřebných podání pro schválení úkonu nezletilého soudem. Při zájmu klienta zpracování dalších souvisejících listin (zápis o předání nemovitosti).

Při jištění platby v kupních smlouvách je možné využít příslušného účtu advokátní úschovy. Tyto jsou zřízeny trvale u banky jako zvláštní účty zřízené pro správu cizího majetku v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb.z. o advokacii v platném znění a dalšími právními předpisy, včetně zákonného pojištění dle zákona o bankách.

Mezi smlouvy a právní listiny v oblasti převodů nemovitostí sepisované v advokátní kanceláři zejména náleží:

 • smlouvy darovací či kupní (popřípadě smíšené), včetně smluv zahrnujících převody části stávajících pozemků dle geometrického plánu
 • smlouvy směnné
 • smlouvy o zřízení věcného břemene (zejména služebnosti), osobní či spojená s vlastnictvím nemovitostí a to věcná břemena zřizovaná jako součást výše uvedených smluv či zřizovaná samostatnou smlouvou
 • dohody o zrušení věcných břemen
 • ujednání o zřízení práva předkupního a jiná vedlejší ujednání
 • převody spoluvlastnických podílů k nemovitostem, možnost sjednání smluvního předkupního práva
 • smlouvy o převodu bytových jednotek (byty ve vlastnictví)
 • smlouvy o převodu členských práv při převodech družstevních bytů, pokud mají účastníci zájem z důvodu složitosti daného převodu o sepis advokátem (zejména při potřebě jištění platby dohodnuté úhrady za převod členských práv a předání bytu)
 • dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a reálném rozdělení nemovitostí
 • smlouvy zástavní, zřízení zákazu zcizení či zatížení nemovitosti
 • smlouva o smlouvě budoucí

Právní služby jsou poskytovány na odborné úrovni a v nejkratších možných termínech, s důrazem na diskrétnost, spolehlivost a důvěru klientů. Hlavním kritériem je spokojenost klientů s poskytnutými právními službami.

Výše odměny za poskytování právních služeb je sjednávána před poskytnutím služby v souladu s vyhláškou č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, v platném znění (odkaz je v sekci vlevo). Odměna za poskytovanou komplexní službu při sepisu smluv je obvykle sjednána jako smluvní odměna, přičemž tato vychází z mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby dle advokátního tarifu a je obvykle v nižší výši. Vedle této odměny má advokát nárok na náhradu hotových výdajů. Nedohodne-li se advokát s klientem na jiné paušální částce jako náhradě výdajů na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné, činí tato částka 300,-Kč na jeden úkon právní služby. Odměna je hrazena obvykle při poskytnutí právní služby (podpis smlouvy), a to dle dohody hotově či bezhotovostním převodem. Při věcně či časově rozsáhlejší právní službě je možno sjednat uhrazení přiměřené zálohy.

V případě nutnosti (zejména zdravotní stav účastníka) jsou smlouvy podepisovány i mimo sídlo advokátní kanceláře.

V případě, že by došlo při poskytování právních služeb ke sporu mezi advokátem a klientem, který je spotřebitelem, je klient (spotřebitel) oprávněn se obrátit na Českou advokátní komoru za účelem mimosoudního řešení takového sporu. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz. Po vstupu na tuto stránku je možno v sekci "mimosoudní řešení spotřebitelských sporů" nalézt veškeré potřebné bližší informace, postup i dokumenty.

JUDr. Jaromír Slezák
advokát se zaměřením na obchodní právo

zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou v Praze pod evidenčním číslem 3912
  Kontakt:
Telefon:
+420 603 806 088
E-mail:
Úřední dny: čtvrtek 8.00 – 16.00 hodin, v ostatní dny dle dohody.
Schůzku je vhodné sjednat předem telefonicky, popř. e-mailem.

Advokátní kancelář je umístěna ve II. poschodí budovy, vchod z vedlejší ulice Malá. Možnost parkování před kanceláří na ulici Malá nebo na ulici Masarykova před poštou.

Příjezd a parkování - mapka

Poskytované právní služby:

Advokátní praxe je po celou dobu působení od roku 1995 zaměřena na obchodní právo se zaměřením na dlouhodobou spolupráci s firmami. Vedle toho jsou poskytovány právní služby i dalším podnikatelským subjektům.

Právní služby jsou poskytovány v souladu s požadavky klienta, od jednorázové či příležitostné spolupráce, po dlouhodobou spolupráci, s možností pravidelného poskytování právních služeb v sídle (místě podnikání klienta) v dohodnutém rozsahu, včetně průběžných telefonických či e-mailových konzultací. Cílem je poskytnout právní služby optimální formou dle potřeb klienta.

Právní služby jsou poskytované zejména v oblastech:

 • zpracování obchodních smluv dle požadavků a potřeb klienta
 • právní vyhodnocení a úpravy klientu předložených obchodních smluv, účast v kontraktačním procesu, smluvní zajištění
 • zajištění závazků, změny smluvních vztahů, zejména postoupení pohledávek, přistoupení nebo převzetí závazku, dohody o narovnání sporných práv a závazků
 • mimosoudní i soudní vymáhání pohledávek, zastupování v soudních sporech
 • přihlášky pohledávek, insolvenční návrhy, zastupování věřitelů v insolvenčním řízení
 • pracovněprávní dokumenty, soulad s platnou legislativou
 • firemní legislativa, živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík

Při jištění platby v obchodních smlouvách je možné využít příslušného účtu advokátní úschovy. Tyto jsou zřízeny trvale u banky jako zvláštní účty zřízené pro správu cizího majetku v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb.z. o advokacii v platném znění a dalšími právními předpisy, včetně zákonného pojištění dle zákona o bankách.

V případě poskytnutí právní služby klientu, který je spotřebitelem, platí v plném rozsahu informace o odměně a informace o možnosti řešení spotřebitelských sporů, uvedené v sekci advokátky JUDr. Boženy Slezákové.

Ochrana osobních údajů

Advokátka JUDr. Božena Slezáková a advokát JUDr. Jaromír Slezák, samostatní advokáti, jako správci osobních údajů, které jim byly či budou na základě smluv o poskytování právních služeb jejími smluvními stranami jako klienty poskytnuty, prohlašují, že tyto osobní údaje zpracovávají a budou zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.


© 2023 - advokatinmnm.cz  
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates